Posted by: simongalea | October 21, 2008

See you there!

Advertisements
Posted by: simongalea | September 21, 2008

Heartbreaking

The picture is telling the suffering of a poor bird shocked with his wife’s fatal injury


Here his wife is injured and the condition is very appallin
undefined

Here he brings her food and attend her with love and compassion

undefined

Brings her food but shocked with her death and try to move her


undefined

He is aware that his sweetheart is dead and will not come to him again he cries with adoring love


Stand beside her and scream saddened of her death


Finally aware that she would not return to him and she departed him, stand beside her body with
sad and sorrow

 Photos of two birds said to have pictured in the Republic of Ukraine
Where the bird is interested quickly to save his wife. Millions of people cry after watching this picture 

Posted by: simongalea | September 19, 2008

KACCA ILLEGALI

              

 

Wasal stagun iehor ta’ kacca u regghu bdew diehlin rapporti ta’ kacca illegali. Waqt li ma nixtieqx nidhol fl-argument ta’ kemm kaccaturi verament josservaw il-ligijiet, ma nistax ma nespremix disapprovazzjoni assoluta lejn dan l-agir. Apparti li kacca fuq tajr prottet hu minnu innifsu ksur ta’ l-ligi, hemm hafna ragunijiet ohra li jsahhu dan l-argument ta’ konservazzjoni. L-ewwelnet dan it-tajr ghandu rwol importanti fin-natura ghax izomm certu bilanc (partikolarment tajr ta’ l-priza) u anke ghax il-poplu ghandu dritt jgawdi dan il-wirt naturali. Trid tkun vera arroganti biex tasal tispara fuq kuccarda u icahhad lill min jixtieq igawdi xena mill-isbah ta’ tajra bhal din tisaqqaf u isebbah il-madwar.

Waqt li jien personalment inhoss li l-kacca hi prattika krudili, nirispetta lill min jippratika l-kacca waqt li josserva l-ligijiet koncernati. Hija hasra li min josserva l-ligijiet qed jigi mitfugh fl-istess keffa. Inhoss li ghandu jigi mill-kaccatur stess li jidistakka ruhu minn dawk il-barbari li jisparaw fuq kull ma jtir billi jirraporta kazijiet ta’ kacca illegali. Li dawwar wiccek jghamlek komplici u tkun int stess li qed titfa’ lilhekk innifsek fil-keffa!

Posted by: simongalea | August 25, 2008

Konservazzjoni ta’ l-hut

Ma niflahx nara lampuki u pixxispad ta’ daqs inkredibbilment zghir ghall-bejgh. Meta ha jkollna regoli u sistema ta’ infurzar effettiva li jikkontrollaw dan l-abbuz? Forsi meta nisimghu li dawn l-speci ta’ hut naqqsu fin-numru drastikalment u hemm bzonn ta’ protezzjoni immedjata? Il-gimgha l-ohra inzertajt kont f’hanut ibiegh il-hut u kellhom lampuki daqs vopi ghall-bejgh, haga li jixriqila kull stemerrija minn kullhadd.

                                         

Posted by: simongalea | August 24, 2008

‘Farmers Market’

 

 

 

Ma nistax nifhem kif ‘pajjizna ma jezistux ‘farmers’ market’ jew ahjar suq dedikat biss ghall-bdiewa. Bdiewa ta’ l-nhawi jesibixxu l-prodotti taghhom waqt li dawk prezenti jixtru direttament minn ghandhom. Dawn is-swieq fihom hafna vantaggi tant li kullhadd igawdi minn din is-sistema.

Il-bidwi jiffranka milli jiehu triq lejn il-pitkalija peress illi minflok jiehu l-prodotti tieghu lejn is-suq li jinsab f’l-istess lokalita. Apparti d-distanzi u hin iffrankati, id-dhul jizdied peress illi l-bejgh isir direttament lill-konsumatur. Minn-naha ta’ l-konsumatur, dan ukoll jiffranka l-flus peress illi l-prezz ikun irhas waqt li l-prodott ikun aktar frisk.

Il-fatt illi kemm il-konsumatur u kemm il-bidwi jinqeda fil-lokalita tieghu jghin sabiex jonqos it-tniggiz ta’ l-arja kawzat mill-vetturi li johonqu t-toroq taghna. Kull qatra tghodd!

Ezempju tipiku ta’ dan kollu hija l-lokalita ta’San Pawl il-Bahar. Fix-xuhur sajfin l-popolazzjoni tisplodi rizultat ta’ numru kbir ta’ familji li ghandhom residenza ghas-sajf. Fl-istess lokalita hemm ukoll hafna art agrikola. Issa immagina mimli trakk frott jew haxix li origina minn din il-lokalita jittiehed lejn il-pitkalija f’Ta’ Qali u wara jinxtara minn bejjiegha li dawn jergaw jiehdu dawn il-prodotti lejn San Pawl il-Bahar sabiex jinbiegh hemm. Hela ta’ hin, ‘fuel’, flus, rizorsi……..etc

Issa kieku darbtejn fil-gimgha jigi organizzat suq fil-‘car park’ li tinsab fil-ponta ta’ l-Qawra  fejn jinhareg permess li jarmaw lill dawk il-bdiewa  li ghandhom raba’ f’din il-lokalita’ registrat fuq isimhom biss, is-sitwazzjoni tkun ferm ahjar!

Posted by: simongalea | July 26, 2008

Stop the Fur Trade

Please visit :

http://www.furisdead.com/pledge-furfree.asp

and give your support

Posted by: simongalea | July 23, 2008

Ftit aktar rispett lejn xulxin

Ta’ spiss jien immur ghax – xoghol bir-rota. Waqt li niehu gost nghamel ftit ezercizzju ngawdi wkoll il-vantaggi li dan il-mezz nadif ta’ transport joffri igiefiri: niffranka il-flus fil-fuel, ma nehilx fit-traffiku, ma nhammigx l-arja u emmnuni jekk tridu – nasal qabel!!!!! Il-Maggoranza ta’ s-sewwieqa jirispettaw li-c-ciklisti pero hemm min ghandu bzonn tbezbiza! Xbajt ninzerta karozzi iparkjati fil-bicycle lane li hemm fin-nizla ta’ Burmarrad. Triq arterjali u traffikuza, nkun niezel mhux hazin u kif indur il-liwja nsib karozza ma wicci. Rizultat ta’ dan ikolli nohrog barra mil-lane ghal go t-triq b’periklu serju ghalija. Jekk nazzarda nigbed l-attenzjoni: cans kbir li ma tantx nigi milqugh tajjeb!

Napella minn hawn sabiex nirispettaw ftit aktar lil xulxin. Grazzi

Posted by: simongalea | July 20, 2008

Teaching Animal Law

More of Canada’s Univerities will be introducing Animal Law as one of the subjects on the curriculum for Law Courses. Please visit:

 http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080715.wxlpetting15/BNStory/lifeMain/?page=rss&id=RTGAM.20080715.wxlpetting15

Posted by: simongalea | July 16, 2008

What is good for the goose should be good for the gander

Bus drivers, mini bus drivers, taxi drivers, and hearse drivers seem to be getting some form of satisfaction by blocking main road arteries and causing so much inconvenience and suffering to most of us all. Well it stands to reason that this arrogance will continue as long as no form of authority intervenes.

Definitely, a negative message is being sent across the border since the rest of the population are fined if parking outside designated parking spaces such as on yellow lines. It seems that some are above the law.

Posted by: simongalea | July 15, 2008

Mezzi ta’ transport aktar nodfa

Rizultat ta’ d-daqs, pajjizna jghamlu post idejali fejn it-transport pubbliku iservi l-maggoranza ta’ l-bzonnijiet taghna. Id-distanzi huma qosra u sistema fejn tkopri ir-rottot kollha waqt li topera f’hinijiet aktar wesghin ghandha issolvi hafna mill-problemi li niffacjaw kuljum fit-toroq taghna. Dawn jinkludu hin twil tistenna fit-traffiku, problema ta’ parkegg, tniggis ta’ l-arja, storbju u tant problemi ohra ikkagunati minn numru dejjem jikber ta’ karozzi li johonqu it-toroq taghna.

Fl-ahhar jidher li l-Gvern se jipprova jiehu l-problema bis-serjeta. Nittamaw li bil-partecipazzjoni ta’ kullhadd naslu sabiex ikollna sistema ta’ transport pubbliku efficjenti. Immagina kemm tiffranka flus tul is-sena f’petrol, kemm jonqos it-tniggis fl-arja u finalment kemm jonqos l-storbju fit-toroq taghna. Din ta’ l-ahhar forsi ma tantx tigi ikkunsidrata minn hafna minna pero sabiex tirrejalizza l-effett taghha kull ma trid tghamel hu li mit-telgha ta’ s-Saqqajja fir-Rabat timxi sa l-Mdina! X’hena u kwiet fl-Mdina, x’ ugigh ta’ ras taht is-Saqqajja!

Mezz iehor ta’ transport aktar nadif hu l-uzu ta’ muturi u roti. Prattikalment f’disa’ xhur mis-sena t-temp jippermetti l-uzu ta’ dawn il-vetturi. Fost il-vantaggi li hemm marbuta ma dan il-mezz ta’ transport hu n-nuqqas mill-uzu ta’ fuel‘ u l-fatt li ma tehilx wara l-karozzi fit-traffiku! Kemm sighat nghaddu fis-sena mwahhla ma dak is-siggu fil-karozza nistennew li xi darba l-kurdun ta’ karozzi quddiemna jibda jiccaqlaq.

                                                                             

Personalment nghamel uzu regolari ta’ r-rota. Il-vantaggi huma kbar (inkluz l-ezercizzju li nkun qed nghamel) pero marbuta hemm numru ta’ zvantaggi li ftit li xejn gew indirizzati. Dawn jinkludu nuqqas ta’ bicycle lanes u nuqqas ta’ rispett minn certa sewwieqa ta’ karozzi li jipparkjaw jew isuqu f’dawn il-‘lanes’, ammont ta’ hgieg mkisser fl-istess ‘lanes’ u nuqqas ta’ incentivi bhal ma huma ‘showers’ fuq il-postijiet ta’ x-xoghol. Il-lanes li hemm fil-‘Coast Road’ ta’ Bahar ic-Caghaq huma mimlija hgieg mkisser il-maggoranza minnu spicca hemm rizultat ta’ incdenti ta’ traffiku (hgieg mkisser ta’ windscreens). Ma tantx tiehu gost tlaqqat puncture f’nofs il-‘Coast Road’! Nemmen li it-tindif ta’ dan il-hgieg hu responsabilta ta’ s-sidien ta’ dawn il-vetturi involuti f’incidenti. Kemm il-Pulizija u kemm il-Gwardjani Lokali ghandhom jaraw li dan it-tindif u gbir ta’ hgieg mkisser isehh mil-persuni responsabli. Ninsab konvint li kieku dawn l-ostakli jigu mgheluba, hafna ikunu dawk li juzaw ir-rota sabiex imorru x-xoghol partikolarment dawk il-hafna li isuqu distanzi qosra ta’ bejn tnejn u hames mili kuljum sabiex imorru ghax-xoghol.  Jaslu qabel, ma jghamlux xi kwarta ifittxu parkegg u jiffrankaw flus f”petrol u parkegg.

Ghalkemm jipproducu wkoll dhahen, l-inkwilinament ikkagunat minn muturi ta’ cilindratura baxxa huwa neglegibli meta mqabbel ma dak ikkagunat mill-karozzi. L-uzu ta’ dawn il-muturi ghandu jigi mhajjar billi dawk kollha b’cilindrattura taht 100cc ikunu ezentati mill-hlas ta’ l-licenzja ta’ t-triq. Ma tghamilx sens li mutur 1000cc u moped  50cc ihallsu l-istess licenzja! Fejn hi l-Polluter Pays Principle?

Older Posts »

Categories